Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSП`ятниця, 14.08.2020, 19:28

Меню сайту
Новини
Форма входу

Новини Освіта.UA
Головна » 2017 » Січень » 10 » ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ УЧНІВ 10 – 11-Х КЛАСІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
16:24
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ УЧНІВ 10 – 11-Х КЛАСІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОФІЦІЙНО 

МОН України започаткував на своєму офіційному сайті обговорення проекту навчального плану для учнів 10 – 11-х класів на 2018-2019 навчальний рік - http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html

Документ має таблиці розподілу годин по предметах та пояснювальну записку. МОН  запрошує надсилати пропозиції до 30 січня 2017 року на електронну пошту: n_beskova@mon.gov.ua або zasekina@ukr.net (пані Бєскова  Наталя Володимирівна – МОН та Тетяна Засєкіна – НАПНУ).

 

Проект

Типовий навчальний план

для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Інваріантний складник

Українська мова

2

2

Література (українська  та

зарубіжна література)

2

2

Іноземна мова

2

2

Історія (історія України та всесвітня історія)

2

2

Людина і суспільство

2

0

Математика

3

3

Людина і природа

3

3

Фізична культура *

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом

20,5

18,5

Варіативний складник

Цикл профільних предметів (додаток 1) і спеціальних курсів

11

13

Цикл вибірково-обов’язкових предметів(«Інформаційно-комунікаційні технології», «Технології», «Мистецтво», «Художня культура», «Економіка», «Екологія», «Філософія», «Психологія», «Правознавство», «Мова національної меншини», «Друга іноземна мова»)

3

3

Додаткові години на факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

Разом

17,5

19,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Усього фінансується

38

38

*Години фізичної культури не входять до гранично допустимого навантаження

 

Пояснювальна записка

         Типовий навчальний план передбачає реалізацію змісту освіти старшої школи, окресленого Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, в навчальних предметах та курсах і є основою для укладання робочого плану школи відповідно до формованого нею профілю навчання. Профільне навчання в старшій школі спрямоване на завершення здобуття повної загальної середньої освіти на основі якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей учнів, задоволення їхніх пізнавальних інтересів та освітніх потреб, зумовлених орієнтацією на майбутню професію та подальшими життєвими планами. З огляду на це в плані виокремлено інваріантний і варіативний складники.

        Інваріантний складник плану містить перелік базових навчальних предметів з відведеною для їх вивчення кількістю тижневих годин, реалізація яких має забезпечити досягнення визначеного стандартом рівня навчальних результатів – рівня стандарту. До базових предметів належать: «Українська мова», «Іноземна мова», «Література (українська і зарубіжна література)», «Історія (історія України і всесвітня історія)», «Людина і суспільство», «Математика», «Людина і природа», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

Зміст базових предметів «Література (українська і зарубіжна література)», «Історія (історія України і всесвітня історія)», «Людина і суспільство», реалізується у відповідних єдиних інтегрованих навчальних курсах. Зміст базового предмета «Математика» може реалізуватися у навчальному курсі, що включає алгебру і початки аналізу та геометрію, розподіл годин між якими встановлює навчальна програма.

Навчальний предмет “Людина і природа” у класах суспільно-гуманітарних профілів реалізується у вигляді єдиного світоглядного курсу в обсязі трьох тижневих навчальних годин у 10 та 11 класах. У класах природничих профілів вивчається відповідний двогодинний узагальнюючий курс в 11 класі. Решту відведених на зазначений предмет навчальних годин навчальний заклад використовує для вивчення на профільному рівні фізики, хімії, біології або географії залежно від обраного профілю навчання.

Закладений у базових предметах навчальний зміст формується на загальнодержавному рівні і відображається у відповідних навчальних програмах, затверджених МОН України.

         Реалізації передбаченого стандартом змісту освіти крім базових предметів   з метою врахування освітніх уподобань учнів слугує  цикл вибірково-обов’язкових предметів: «Інформаційно-комунікаційні технології», «Технології», «Мистецтво», «Художня культура», «Економіка», «Екологія», «Філософія», «Психологія», «Правознавство», «Мова національної меншини», «Друга іноземна мова». Із запропонованого у типовому навчальному плані їх переліку учень має обрати для вивчення не менше двох предметів із загальним обсягом навчального часу 210 год. Кількість годин на вивчення кожного із них визначає навчальний заклад.

Переважну частину навчальних годин варіативного складника плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Вони використовуються навчальним закладом для формування профілю навчання. Зміст профілю навчання реалізується у відповідній системі навчальних предметів і курсів, що включає такі компоненти.

1.Базові навчальні предмети та вибірково-обов’язкові предмети, які вивчаються на рівні стандарту.

2.Профільні предмети – базові предмети, окремі вибірково-обов’язкові предмети, які вивчаються глибше і ширше, ніж це передбачено освітнім стандартом (профільний рівень вивчення). Цей рівень передбачає більш повне  оволодіння предметними компетентностями, посилення прикладної спрямованості освітнього змісту, застосування інноваційних технологій навчання,  специфічних для відповідної галузі знань, організацію проектної, дослідницької навчальної діяльності тощо. Таких предметів в одному профілі не може бути більше трьох, як правило, їх два. Перелік можливих профільних предметів з передбаченою на їх вивчення кількістю тижневих навчальних годин подано у додатку 1.  Слід ураховувати, що кількість годин для вивчення профільного предмета включає кількість годин, відведених типовим планом на вивчення відповідного предмета або його модуля на рівні стандарту, яка доповнюється потрібною кількістю годин з передбачених на цикл профільних предметів. Зміст профільних предметів і вимоги до його засвоєння визначають навчальні програми, затверджені МОН України.

3.Курси за вибором, до яких належать спеціальні курси і факультативи.

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного  профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних програм, знайомити учнів  із галузями  знань, не представленими  в змісті навчальних предметів, але орієнтованими на комплекс можливих професій у руслі обраного профілю навчання тощо.  Тематика і зміст спеціальних курсів може розроблятися  вчителями з наступним їх погодженням у встановленому порядку. Навчальний заклад може також обирати відповідний спецкурс із уже розроблених і рекомендованих МОН України. Спецкурси реалізуються переважно за рахунок годин варіативного складника навчального плану, передбачених  на цикл профільних предметів.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб старшокласників, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого спрямування, можуть факультативно удосконалювати свої знання з української або іноземної мов. Аналогічно учні, що здобувають освіту за певним суспільно-гуманітарним профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі прикладної математики, опановуючи відповідний факультатив. Факультативи реалізуються переважно за рахунок додаткових годин, передбачених  варіативним складником плану.

Навчальний заклад самостійно формує той або інший профіль навчання за рахунок комбінації базових, профільних, вибірково-обов’язкових предметів, курсів за вибором (спецкурсів і факультативів), реалізованої у робочих навчальних планах певного профілю відповідно до освітніх потреб та інтересів учнів. Профіль навчання формується навчальним закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад рішення про розподіл годин варіативного складника приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та освітні потреби учнів.

Навчальному закладу надається право використовувати навчальні години варіативного складника, які залишилися не використаними після забезпечення повноцінної реалізації відповідного профілю навчання, для вивчення предметів інваріантного складника навчального плану.

З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певного предмета або курсу навчальний заклад може здійснювати таке вивчення концентровано. 

Навчальні програми з вивчення предметів і курсів на рівні стандарту та на профільному рівні затверджує МОН України. Навчальні заклади можуть вносити до них зміни, які стосуються послідовності вивчення тем, розподілу навчального часу, змістового доповнення  окремих розділів тощо.

Додаток 1

Кількість годин на вивчення профільних предметів

Профільний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Українська мова

4

4

Література (українська і зарубіжна)

8

8

Іноземна мова

5

5

Історія (історія України та всесвітня історія)

8

8

Людина і суспільство

4

4

Мова і література національної меншини

5

5

Математика

10

10

Фізика і астрономія

6

6

Біологія і екологія

6

6

Хімія

5

5

Географія

5

5

Інформаційно-комунікаційні технології

5

5

Технології

6

6

Мистецтво

5

5

Фізична культура

6

6

Захист Вітчизни

5

5

 

Рекомендуємо прочитати  цікавий аналіз від Володимира Бєлого, заступника директора з НВР, фізико-технічного ліцею м.Херсона

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ УЧНІВ 10 – 11-Х КЛАСІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

Переглядів: 2637 | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Наша школа
Пошук по сайту
Профспілка
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Погода в Іванкові
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Архів записів
Новини Педпреси

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz